REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób realizacji zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego allesuple.com działającego w modelu dropshippingu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie usług drogą elektroniczną.

2. Za działanie Sklepu Internetowego odpowiada AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie. 

3. Za umowę sprzedaży towaru zamówionego przez klienta za pomocą Sklepu Internetowego odpowiada Sprzedawca.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Sprzedawca – oznacza podmiot który dokonuje sprzedaży i dostawy towaru do klienta zamówionego za pomocą Sklepu Internetowego

4.  Przewoźnik – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie sprzedaży dokonywania Dostawy Towarów:

a.      Pocztę

b.      Firmę kurierską

5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sklep Internetowy, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

9.  Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

10.  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

11.  Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Pośrednik sprzedaży w modelu dropshippingu - oznacza AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, Craven House Ground Floor Uxbridge Road, Ealing 40-44, Wielka Brytania, numer firmy 09420231; email: sklep@allesuple.com, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie allesuple.com

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

15. Towar Żywnościowy - oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

16.  Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.  Sklep Internetowy jest udostępniany przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3.  AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.

6.  Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub Sprzedawcy.

8.  Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub Sprzedawcy.

9. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1.  W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

3.  W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne ze stanem faktycznym, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

e.  Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

b. upoważnieniem AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie  oraz Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie oraz Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie oraz Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

a. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

c. powierzenie AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie oraz Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub reklamodawców współpracujących z AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie oraz ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon w Dni Robocze w godz. 10-18.

4.  Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon wykorzystując do tego numer telefoniczny podany przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy w szczególności nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz jego ilość. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy. W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie Klient zobowiązany jest również do podania aktywnego adresu poczty elektronicznej.

6.  Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia, AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy za pośrednictwem AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 6 powyżej.

8.  W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru, w tym gdy zakup Towarów od Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

9.  Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §5 ust. 8, AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie może zaproponować Klientowi:

a. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

§ 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

a. stanowią ceny brutto

b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Unii Europejskiej.

2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

4.  Klientom składającym zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia podawana jest każdorazowo przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie ustnie po skompletowaniu całości zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności zgodnie z § 5 ust. 5.

5.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy wskazany przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie);

b. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

§ 7 Dostawa

1. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Przewoźnika, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

3. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

4.  Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Przewoźnika.

5. Klient ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

6. Klient nie ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.

7.  Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę obejmującą dostarczane Towary.

8.  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Przewoźnika pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Przewoźnika, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 8 Reklamacje i gwarancje

1.  Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, w wypadku zakupu towarów żywnościowych, gdy Klient nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż:

a. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego,

b. w terminie 3 dni od otrzymania Towaru - w przypadku Towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.

3.  Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

4.  Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

6.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

7.  Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie  lub Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.  Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt z AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

2.  Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie na Stronie Internetowej Sklepu.

3.  W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

6.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 10 Zwrot należności

1. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie  lub bezpośrednio Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

a. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

b. odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §9 Regulaminu;

c. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §8 Regulaminu.

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie:

a.  w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub bezpośrednio Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

b.  w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub bezpośrednio Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.

3. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie  lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §10 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 11 Usługi nieodpłatne

1. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a. Prowadzenie Konta Klienta;

b. Newsletter;

c. Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu;

2.  Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej lub na telefon komórkowy wiadomości w formie tekstowej (SMS), zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie. Newsletter przesyłany jest przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7.  Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:

a. informację o nadawcy;

b. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

c. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

10.  Klient oświadcza, że:

a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b.  umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w §11 ust. 8 i §11 ust. 9 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d.   wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12.  Klient nie jest uprawniony do:

a.  zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §11 ust. 8 i §11 ust. 9 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b.  zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w §11 ust. 8 i §11 ust. 9 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

13. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.

14. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług nieodpłatnych, o której mowa w §11 ust. 8 i §11 ust. 9 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

a.  zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d. pozostawać w sprzeczności z interesem AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie;

e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

15. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu, AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §11 ust. 8 i §11 ust. 9, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

16. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie umieszczonych przez niego treści.

17.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

18. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.

19. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

20. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Odpowiedzialność

1. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie oraz Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

3. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub przyczyn, za które AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie ponosi odpowiedzialność.

4. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszania praw

1.  W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie o potencjalnym naruszeniu.

2. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Dane osobowe i pliki "Cookies"

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe przekazane AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5.  Każdy kto przekaże AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

9. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie PayU spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań)

10. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

11. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

12. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

13. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a.      zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b.      weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c.      statystycznym.

14. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

§ 15 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1.  Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie z oświadczeniem woli Klienta, przykładowo poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@allesuple.com.

3. AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia Końcowe i zmiana Regulaminu

1.  Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego

2.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4.  Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez AAM LABS LTD. z siedzibą w Londynie do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6.  W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo Wielkiej Brytanii.

 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2017r.